REGULAMIN SERWISU ORING.PL

Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego www.oring.pl

§ 1

Definicje

1.1 Administrator serwisu – Oring-Uszczelnienia Techniczne Stanisław Matyja.

1.2 Serwis – serwis internetowy pod adresem www.oring.pl stanowiący własność Administratora.

1.3 Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – określana potocznie jako ułomna osoba prawna (lub niezupełna osoba prawna) – podmiot stosunku cywilnoprawnego, nieposiadający osobowości prawnej, lecz posiadający na mocy ustawy zdolność prawną, która korzysta z Serwisu.

1.4 Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem Serwisu z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.

1.5 Konto – indywidualne Konto Użytkownika.

1.6 Dane Osobowe – dane Użytkownika, przetwarzane przez Administratora serwisu w celu realizacji Umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

§ 2

Warunki świadczenia usług

2.1 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu są następujące:

a. połączenie z siecią Internet;

b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW.

§ 3

Warunki korzystania z serwisu

3.1 Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem.

3.2 Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usługi zgodnie z jej zakresem oraz przestrzegać zasad korzystania z sieci.

3.3 Administrator serwisu nie odpowiada za szkody wywołane działalnością osób trzecich, siły wyższej, jak też za przerwy powstałe po stronie Operatora usługi internetowej.

3.4 O wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu systemu Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora serwisu (list, fax, telefon, e-mail).

§ 4

Zawarcie i rozwiązanie umowy

4.1 Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Administratora Serwisu z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rejestrację w serwisie oring.pl

4.2 Regulamin niniejszy jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

4.3 Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Tekst regulaminu może być wydrukowany oraz utrwalony przez Użytkownika.

4.4 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi serwisu oring.pl

§ 5

Rejestracja w serwisie

5.1 W celu założenia konta w serwisie oring.pl Użytkownik zobowiązany jest do:

5.2 uzupełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie serwisu www.oring.pl

5.3. Uzupełnienie pół oznaczonych na czerwono w formularzu rejestracyjne jest niezbędne dla utworzenia Konta.

5.4 W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje m.in. następujące dane:

a) nazwisko i imię lub firmę Użytkownika;

b) adres zameldowania lub siedziby;

c) adres do korespondencji;

d) adresy poczty elektronicznej Użytkownika:

e) telefon kontaktowy:

f) numer identyfikacji podatkowej.

5.5 Administrator Serwisu po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika, wysyła na podany przez niego adres – e-mail link aktywacyjny.

5.6 Skuteczne uruchomienie przez Użytkownika linka aktywacyjnego, wysłanego na podany przez niego adres e-mail w formularzu rejestracyjnym kończy proces rejestracji.

5.7 Dokonanie skutecznej rejestracji w serwisie jest równoznaczne z akceptacją jego Regulaminu wraz załącznikami oraz zasad przetwarzania danych osobowych, z tą chwilą zostaje zawarta pomiędzy Administratorem serwisu a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług.

§ 6

Zasady odpowiedzialności, blokada konta

6.1 W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, obowiązującymi przepisami, Administrator serwisu ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika. W takim przypadku Administrator Serwisu powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.

6.2 W przypadku stwierdzenia przez Administratora serwisu działań Użytkownika sprzecznych z prawem i postanowieniami niniejszego regulaminu jest on uprawniony do zablokowania konta Użytkownika jak również w uzasadnionych sytuacjach do jego usunięcia z serwisu.

§ 7

Postępowanie reklamacyjne

7.1 Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług świadczonych przez Administratora serwisu.

7.2 Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: Oring-Uszczelnienia Techniczne Stanisław Matyja ul. Kalenicka 6,8, 70-790 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@oring.pl lub biuro@oring.pl

7.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);

b. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

7.4 Administrator serwisu dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni. O ich rezultacie Administrator serwisu niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

7.5 Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w pkt 7.3.

§ 8

Postanowienia końcowe

8.1 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 roku.

8.2 Administrator Serwisu ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

8.3 Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w witrynie WWW - oring.pl.

8.4 Prawem właściwym jest prawo polskie.

§ 9

9.1 Integralną częścią przedmiotowego regulaminu są niżej wskazane załączniki, które udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www.oring.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie przedmiotowych załączników:

9.2 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY.PDF

9.3 POLITYKA JAKOŚCI.PDF

9.4 OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA FORMY ORING-USZCZELNIENIA TECHNICZNE.PDF

9.5 OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA FORMY ORING-GUMY.PDF

9.6 Ochrona danych osobowych https://www.oring.pl/dane-osobowe.php

Jak większość stron, także ta używa plików coockies :) a korzystanie z niej oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

* Pola wymagane